AIRLINK 69.92 Increased By ▲ 4.72 (7.24%)
BOP 5.46 Decreased By ▼ -0.11 (-1.97%)
CNERGY 4.50 Decreased By ▼ -0.06 (-1.32%)
DFML 25.71 Increased By ▲ 1.19 (4.85%)
DGKC 69.85 Decreased By ▼ -0.11 (-0.16%)
FCCL 20.02 Decreased By ▼ -0.28 (-1.38%)
FFBL 30.69 Increased By ▲ 1.58 (5.43%)
FFL 9.75 Decreased By ▼ -0.08 (-0.81%)
GGL 10.12 Increased By ▲ 0.11 (1.1%)
HBL 114.90 Increased By ▲ 0.65 (0.57%)
HUBC 132.10 Increased By ▲ 3.00 (2.32%)
HUMNL 6.73 Increased By ▲ 0.02 (0.3%)
KEL 4.44 No Change ▼ 0.00 (0%)
KOSM 4.93 Increased By ▲ 0.04 (0.82%)
MLCF 36.45 Decreased By ▼ -0.55 (-1.49%)
OGDC 133.90 Increased By ▲ 1.60 (1.21%)
PAEL 22.50 Decreased By ▼ -0.04 (-0.18%)
PIAA 25.39 Decreased By ▼ -0.50 (-1.93%)
PIBTL 6.61 Increased By ▲ 0.01 (0.15%)
PPL 113.20 Increased By ▲ 0.35 (0.31%)
PRL 30.12 Increased By ▲ 0.71 (2.41%)
PTC 14.70 Decreased By ▼ -0.54 (-3.54%)
SEARL 57.55 Increased By ▲ 0.52 (0.91%)
SNGP 66.60 Increased By ▲ 0.15 (0.23%)
SSGC 10.99 Increased By ▲ 0.01 (0.09%)
TELE 8.77 Decreased By ▼ -0.03 (-0.34%)
TPLP 11.51 Decreased By ▼ -0.19 (-1.62%)
TRG 68.61 Decreased By ▼ -0.01 (-0.01%)
UNITY 23.47 Increased By ▲ 0.07 (0.3%)
WTL 1.34 Decreased By ▼ -0.04 (-2.9%)
BR100 7,394 Increased By 99.2 (1.36%)
BR30 24,121 Increased By 266.7 (1.12%)
KSE100 70,910 Increased By 619.8 (0.88%)
KSE30 23,377 Increased By 205.6 (0.89%)

KARACHI: The weather report on Wednesday (February 21, 2024) and the forecast for Thursday (February 22 2024)

==================================================================
CITIES           TODAY             TOMORROW
==================================================================
Hyderabad     29-13 (ºC) 00-00 (%)    29-13 (ºC) 00-00 (%)
Karachi      29-14 (ºC) 00-00 (%)    28-15 (ºC) 00-00 (%)
Lahore      22-09 (°C) 00-00 (%)    22-08 (°C) 00-00 (%)
Larkana      28-09 (ºC) 00-00 (%)    28-09 (ºC) 00-00 (%)
Mirpurkhas    30-10 (ºC) 00-00 (%)    31-10 (ºC) 00-00 (%)
Muzaffarabad   15-02 (ºC) 25-00 (%)    16-03 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar     21-06 (ºC) 00-00 (%)    21-07 (ºC) 00-00 (%)
Quetta     12-(-4) (ºC) 00-00 (%)   12-(-2) (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi    19-05 (ºC) 25-00 (%)    20-05 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur      27-10 (ºC) 00-00 (%)    28-09 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:            06:30 pm           (Today)
Sunrise:           06:58 am         (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2024

Comments

Comments are closed.