AIRLINK 74.00 Decreased By ▼ -0.25 (-0.34%)
BOP 5.14 Increased By ▲ 0.09 (1.78%)
CNERGY 4.55 Increased By ▲ 0.13 (2.94%)
DFML 37.15 Increased By ▲ 1.31 (3.66%)
DGKC 89.90 Increased By ▲ 1.90 (2.16%)
FCCL 22.40 Increased By ▲ 0.20 (0.9%)
FFBL 33.03 Increased By ▲ 0.31 (0.95%)
FFL 9.75 Decreased By ▼ -0.04 (-0.41%)
GGL 10.75 Decreased By ▼ -0.05 (-0.46%)
HBL 115.50 Decreased By ▼ -0.40 (-0.35%)
HUBC 137.10 Increased By ▲ 1.26 (0.93%)
HUMNL 9.95 Increased By ▲ 0.11 (1.12%)
KEL 4.60 Decreased By ▼ -0.01 (-0.22%)
KOSM 4.83 Increased By ▲ 0.17 (3.65%)
MLCF 39.75 Decreased By ▼ -0.13 (-0.33%)
OGDC 138.20 Increased By ▲ 0.30 (0.22%)
PAEL 27.00 Increased By ▲ 0.57 (2.16%)
PIAA 24.24 Decreased By ▼ -2.04 (-7.76%)
PIBTL 6.74 Decreased By ▼ -0.02 (-0.3%)
PPL 123.62 Increased By ▲ 0.72 (0.59%)
PRL 27.40 Increased By ▲ 0.71 (2.66%)
PTC 13.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.71%)
SEARL 61.75 Increased By ▲ 3.05 (5.2%)
SNGP 70.15 Decreased By ▼ -0.25 (-0.36%)
SSGC 10.52 Increased By ▲ 0.16 (1.54%)
TELE 8.57 Increased By ▲ 0.01 (0.12%)
TPLP 11.10 Decreased By ▼ -0.28 (-2.46%)
TRG 64.02 Decreased By ▼ -0.21 (-0.33%)
UNITY 26.76 Increased By ▲ 0.71 (2.73%)
WTL 1.38 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 7,874 Increased By 36.2 (0.46%)
BR30 25,596 Increased By 136 (0.53%)
KSE100 75,342 Increased By 411.7 (0.55%)
KSE30 24,214 Increased By 68.6 (0.28%)

KARACHI: The weather report on Wednesday (February 21, 2024) and the forecast for Thursday (February 22 2024)

==================================================================
CITIES           TODAY             TOMORROW
==================================================================
Hyderabad     29-13 (ºC) 00-00 (%)    29-13 (ºC) 00-00 (%)
Karachi      29-14 (ºC) 00-00 (%)    28-15 (ºC) 00-00 (%)
Lahore      22-09 (°C) 00-00 (%)    22-08 (°C) 00-00 (%)
Larkana      28-09 (ºC) 00-00 (%)    28-09 (ºC) 00-00 (%)
Mirpurkhas    30-10 (ºC) 00-00 (%)    31-10 (ºC) 00-00 (%)
Muzaffarabad   15-02 (ºC) 25-00 (%)    16-03 (ºC) 00-00 (%)
Peshawar     21-06 (ºC) 00-00 (%)    21-07 (ºC) 00-00 (%)
Quetta     12-(-4) (ºC) 00-00 (%)   12-(-2) (ºC) 00-00 (%)
Rawalpindi    19-05 (ºC) 25-00 (%)    20-05 (ºC) 00-00 (%)
Sukkur      27-10 (ºC) 00-00 (%)    28-09 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:            06:30 pm           (Today)
Sunrise:           06:58 am         (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2024

Comments

Comments are closed.