AIRLINK 60.41 Increased By ▲ 0.21 (0.35%)
BOP 6.32 Increased By ▲ 0.07 (1.12%)
CNERGY 4.42 Increased By ▲ 0.36 (8.87%)
DFML 16.01 Increased By ▲ 0.26 (1.65%)
DGKC 70.60 Increased By ▲ 2.35 (3.44%)
FCCL 18.30 Increased By ▲ 0.68 (3.86%)
FFBL 26.10 Increased By ▲ 0.60 (2.35%)
FFL 9.19 Increased By ▲ 0.10 (1.1%)
GGL 10.36 Increased By ▲ 0.51 (5.18%)
HBL 116.50 Increased By ▲ 1.50 (1.3%)
HUBC 112.11 Increased By ▲ 0.11 (0.1%)
HUMNL 6.70 Increased By ▲ 0.15 (2.29%)
KEL 4.69 Increased By ▲ 0.16 (3.53%)
KOSM 4.56 Increased By ▲ 0.04 (0.88%)
MLCF 38.80 Increased By ▲ 0.90 (2.37%)
OGDC 123.20 Increased By ▲ 2.65 (2.2%)
PAEL 22.00 Increased By ▲ 0.25 (1.15%)
PIAA 11.12 Increased By ▲ 0.22 (2.02%)
PIBTL 6.15 Increased By ▲ 0.13 (2.16%)
PPL 108.50 Increased By ▲ 1.70 (1.59%)
PRL 28.43 Increased By ▲ 1.08 (3.95%)
PTC 11.17 Increased By ▲ 0.62 (5.88%)
SEARL 51.90 Decreased By ▼ -0.10 (-0.19%)
SNGP 67.50 Increased By ▲ 0.60 (0.9%)
SSGC 11.69 Increased By ▲ 0.16 (1.39%)
TELE 8.07 Increased By ▲ 1.02 (14.47%)
TPLP 11.83 Increased By ▲ 0.27 (2.34%)
TRG 75.71 Decreased By ▼ -5.04 (-6.24%)
UNITY 22.75 Increased By ▲ 1.60 (7.57%)
WTL 1.30 Increased By ▲ 0.03 (2.36%)
BR100 6,566 Increased By 81.5 (1.26%)
BR30 22,357 Increased By 258.9 (1.17%)
KSE100 63,867 Increased By 647.7 (1.02%)
KSE30 21,543 Increased By 237.1 (1.11%)

KARACHI: The weather report on Tuesday (November 28, 2023) and the forecast for Wednesday (November 29, 2023)

==================================================================
CITIES           TODAY             TOMORROW
==================================================================
Hyderabad     28-16 (ºC) 00-00 (%)    28-17 (ºC) 00-00 (%)
Karachi      29-14 (ºC) 00-00 (%)    29-15 (ºC) 00-00 (%)
Lahore      24-13 (°C) 06-00 (%)    22-12 (°C) 25-00 (%)
Larkana      28-13 (ºC) 01-00 (%)    28-14 (ºC) 00-00 (%)
Mirpurkhas    27-15 (ºC) 01-00 (%)    28-16 (ºC) 01-00 (%)
Muzaffarabad   20-10 (ºC) 25-00 (%)    13-07 (ºC) 96-00 (%)
Peshawar     23-12 (ºC) 02-00 (%)    20-10 (ºC) 24-00 (%)
Quetta      17-02 (ºC) 00-00 (%)    17-01 (ºC) 01-00 (%)
Rawalpindi    22-12 (ºC) 06-00 (%)    18-09 (ºC) 65-00 (%)
Sukkur      27-14 (ºC) 01-00 (%)    28-15 (ºC) 00-00 (%)
==================================================================
KARACHI
------------------------------------------------------------------
Sunset:            05:42 pm           (Today)
Sunrise:           06:57 am         (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2023

Comments

Comments are closed.