AIRLINK 74.00 Decreased By ▼ -0.56 (-0.75%)
BOP 5.02 Decreased By ▼ -0.04 (-0.79%)
CNERGY 4.42 Decreased By ▼ -0.04 (-0.9%)
DFML 39.20 Decreased By ▼ -0.53 (-1.33%)
DGKC 86.09 Decreased By ▼ -1.46 (-1.67%)
FCCL 21.65 Decreased By ▼ -0.28 (-1.28%)
FFBL 34.01 Decreased By ▼ -0.58 (-1.68%)
FFL 9.92 Increased By ▲ 0.17 (1.74%)
GGL 10.56 Increased By ▲ 0.07 (0.67%)
HBL 113.89 Increased By ▲ 0.10 (0.09%)
HUBC 135.84 Decreased By ▼ -0.68 (-0.5%)
HUMNL 11.90 Increased By ▲ 1.00 (9.17%)
KEL 4.84 Increased By ▲ 0.17 (3.64%)
KOSM 4.53 Decreased By ▼ -0.11 (-2.37%)
MLCF 38.27 Decreased By ▼ -0.19 (-0.49%)
OGDC 134.85 Decreased By ▼ -1.29 (-0.95%)
PAEL 26.35 Decreased By ▼ -0.26 (-0.98%)
PIAA 20.80 Decreased By ▼ -1.69 (-7.51%)
PIBTL 6.68 Increased By ▲ 0.01 (0.15%)
PPL 123.00 Increased By ▲ 0.71 (0.58%)
PRL 26.69 Decreased By ▼ -0.28 (-1.04%)
PTC 14.33 Increased By ▲ 0.42 (3.02%)
SEARL 59.12 Decreased By ▼ -0.75 (-1.25%)
SNGP 69.50 Decreased By ▼ -0.56 (-0.8%)
SSGC 10.33 Decreased By ▼ -0.02 (-0.19%)
TELE 8.50 Decreased By ▼ -0.04 (-0.47%)
TPLP 11.23 Decreased By ▼ -0.11 (-0.97%)
TRG 64.85 Decreased By ▼ -1.15 (-1.74%)
UNITY 26.25 Decreased By ▼ -0.08 (-0.3%)
WTL 1.34 Decreased By ▼ -0.01 (-0.74%)
BR100 7,851 Increased By 26.3 (0.34%)
BR30 25,337 Decreased By -69.2 (-0.27%)
KSE100 75,207 Increased By 122.8 (0.16%)
KSE30 24,143 Increased By 49.1 (0.2%)

KARACHI: The weather report on Wednesday (February 3, 2021) and the forecast for Thursday (February 4, 2021).

==================================================================
CITIES           TODAY             TOMORROW
==================================================================
Hyderabad     12-14 (ºC) 80-90 (%)    13-15 (ºC) 75-85 (%)
Karachi      12-14 (ºC) 85-95 (%)    13-15 (ºC) 50-60 (%)
Lahore      20-08 (ºC) 80-40 (%)    21-08 (ºC) 80-00 (%)
Larkana      09-11 (ºC) 80-90 (%)    09-11 (ºC) 80-90 (%)
Mirpurkhas    07-09 (ºC) 80-90 (%)    08-10 (ºC) 80-90 (%)
Muzaffarabad   20-03 (ºC) 80-40 (%)    19-03 (ºC) 80-10 (%)
Peshawar     00-02 (ºC) 70-80 (%)    00-02 (ºC) 80-90 (%)
Quetta     00-(-3) (ºC) 06-70 (%)   00-(-3) (ºC) 60-70 (%)
Rawalpindi    20-08 (ºC) 80-40 (%)    20-07 (ºC) 80-00 (%)
Sukkur      08-10 (ºC) 80-90 (%)    07-09 (ºC) 85-95 (%)
==================================================================
Karachi
------------------------------------------------------------------
Sunset:            6:19 pm           (Today)
Sunrise:           7:11 am          (Tomorrow)
==================================================================

Copyright Business Recorder, 2021

Comments

Comments are closed.