05312016Tue
Last update: Tue, 31 May 2016 07pm
Home » IT & Computers » Pakistan

Karachi interbank rates

Karachi interbank rates on Monday (March 03, 2014).

=========================================================================================================
Interbank Rate Monday (March 03, 2014)
=========================================================================================================
      1 Week    2 Week    1 Month    3 Month    6 Month   9 Month     12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      BID  ASK  BID  ASK  BID  ASK  BID  ASK  BID  ASK  BID  ASK  BID  ASK
=========================================================================================================
ABLN    9.5   10  9.5   10  9.5   10  9.9 10.15  9.9 10.15  9.9  10.4  9.95 10.45
ASPK   9.75 10.25  9.7  10.2  9.75 10.25  9.85  10.1  9.9 10.15  9.95 10.45  9.95 10.45
FALAH   9.8  10.3  9.8  10.3  9.8  10.3  9.9 10.15  9.9 10.15  9.95 10.45  9.95 10.45
FBPK    9.9  10.4  9.9  10.4  9.95 10.45  9.9 10.15  9.9 10.15  9.95 10.45  9.95 10.45
HBPK    9.9  10.4  9.9  10.4  9.9  10.4  9.9 10.15  9.9 10.15  9.9  10.4  9.95 10.45
HMBP     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
JSBL    9.9  10.4  9.8  10.3  9.8  10.3  9.9 10.15  9.9 10.15  9.95 10.45   10  10.5
MCBK    9.8  10.3  9.8  10.3  9.7  10.2  9.8 10.05  9.9 10.15  9.9  10.4  9.9  10.4
NBPK   9.75 10.25  9.8  10.3  9.85 10.35  9.9 10.15  9.95  10.2  9.95 10.45  9.95 10.45
NIPK   9.75 10.25  9.75 10.25  9.75 10.25  9.85  10.1  9.95  10.2   10  10.5  10.1  10.6
SAMBA   9.65 10.15  9.7  10.2  9.7  10.2  9.9 10.15  9.9 10.15  9.9  10.4  9.9  10.4
SCPK    9.9  10.4  9.8  10.3  9.8  10.3  9.85  10.1  9.9 10.15  9.9  10.4  9.95 10.45
SNBK    9.9  10.4  9.75 10.25  9.75 10.25  9.95  10.2  9.97 10.22  9.97 10.47  9.99 10.49
UBPK   9.75 10.25  9.75 10.25  9.8  10.3  9.85  10.1  9.9 10.15  9.9  10.4  9.9  10.4
Avg    9.81 10.31  9.77 10.27  9.78 10.28  9.88 10.13  9.91 10.16  9.93 10.43  9.95 10.45
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2014